6

3
4

5

2
1
نتيجه بازي پرسپوليس و راه آهن را پيشبيني كنيد.


2
به نظر شما تيم اميد ايران چه عنواني را در اينچئون كسب مي‌كند؟كارخانه القاب‌سازي از سرطلايي تا شهريار تنها بي‌كسان‌اند كه مي‌مانند
ابراهيم افشار - گاهي ديدن اين ستاره‌هايي كه در پروسه تبديل كاه به كوه يا برعكس، با انواع القاب اساطيري نامگذاري مي‌شوند و به خودشان هم امر مشتبه مي‌شود كه وجه افسانه‌اي دارند، آدمي را به خنده وامي‌دارد؛ ژنرال، امپراتور، شهريار، سلطان، ملكه، اسطوره...